Disclaimer

Disclaimer van KamersAmsterdam

KamersAmsterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersAmsterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersAmsterdam zijn verbonden. KamersAmsterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersAmsterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersAmsterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersAmsterdam worden aangeboden. KamersAmsterdam garandeert niet dat de op KamersAmsterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersAmsterdam garandeert ook niet dat de op KamersAmsterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersAmsterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersAmsterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersAmsterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersAmsterdam. U vrijwaart KamersAmsterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersAmsterdam.